REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Schola Cantorum Kielcensis

Osoby zainteresowane działalnością zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy Bazylice Katedralnej w Kielcach, wykonującego śpiew gregoriański, monodię i polifonię sakralną, promującego muzykę dawną i grę na instrumentach dawnych, prowadzącego działalność liturgiczną i koncertową, stanowiącą zaproszenie do wejścia w sferę doświadczenia duchowego, postanawiają utworzyć stowarzyszenie zwykłe Schola Cantorum Kielcensis.

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Schola Cantorum Kielcensis, zwane w dalszych postanowieniach regulaminu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Miasta Kielce (kod TERYT: 2661011).
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kielce – ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 7. Cele Stowarzyszenia to:
  1. upowszechnianie muzyki dawnej, m.in.: śpiewu chorału gregoriańskiego, monodii, sakralnej muzyki polifonicznej oraz gry na instrumentach dawnych;
  2. wspieranie liturgicznej działalności zespołu Schola Cantorum Kielcensis, w szczególności w Bazylice Katedralnej w Kielcach;
  3. wspieranie działalności koncertowej i edukacyjnej zespołu Schola Cantorum Kielcensis.
 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
  1. wielokierunkowe promowanie działalności zespołu Schola Cantorum Kielcensis, rozpowszechnianie informacji o jego działalności, stymulowanie prywatnego sponsoringu dla poszczególnych projektów;
  2. organizowanie koncertów muzyki sakralnej będących przestrzenią duchowości;
  3. naukę śpiewu gregoriańskiego, monodii i śpiewu polifonicznego oraz gry na instrumentach dawnych;
  4. troskę o muzyczną sferę działalności Bazyliki Katedralnej w Kielcach, tj. chór parafialny, organy, festiwale i inne;
  5. przygotowanie, gromadzenie oraz udostępnianie wszystkim zainteresowanym broszur, ulotek i innych publikacji związanych z celami Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami o zbieżnych celach działalności, z wyłączeniem zrzeszania się.
 9. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
  1. Sposobem wyrażenia woli wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację co najmniej dwóch członków.
  2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje wraz z podjęciem uchwały Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
 10. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestnictwa w sekcjach wokalno-instrumentalnych – konsultacje zbiorowe;
  2. konsultacji indywidualnych w zakresie śpiewu i/lub gry na instrumencie;
  3. otrzymywania informacji dotyczącej działalności zespołu Schola Cantorum Kielcensis i jego projektów;
 11. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
  1. uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
  3. opłacania składek członkowskich;
  4. dbania o mienie Stowarzyszenia.
  5. popierania i realizowania celów Stowarzyszenia.
  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1. śmierci członka;
   2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
   3. pozbawienia praw publicznych;
   4. dostarczenia Przedstawicielowi pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
   5. złożenia ustnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu w obecności Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz co najmniej jednego członka Stowarzyszenia, o czym Przedstawiciel sporządza notatkę;
   6. wykluczenia na mocy uchwały Zebrania Członków, jeżeli nie są wykonywane obowiązki, o których mowa w punkcie 12. W przypadku nie opłacania składek członkowskich – wykluczenie jest możliwe po upływie 3 miesięcy od dnia wymagalności ostatniej składki członkowskiej.
  2. Dniem ustania członkostwa, o którym mowa w par. 13 ust. 1 jest odpowiednio:
   1. dzień doręczenia Przedstawicielowi pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub otrzymania widomości e-mail, o czym mowa w par. 13 ust. 1 pkt 4;
   2. dzień złożenia ustnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu w obecności Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz co najmniej jednego członka Stowarzyszenia, o czym Przedstawiciel sporządza notatkę , o czym mowa w par.13 ust. 1 pkt. 5;
   3. dzień podjęcia uchwały przez Zebranie Członków zgodnie z par. 13. ust 1. pkt. 6;
  3. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty na rzecz Stowarzyszenia zaległych składek członkowskich, wymagalnych na dzień ustania członkostwa.
  1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zebrania Członków na piśmie.
  2. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 12. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia;
  2. Przedstawiciel.
 13. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
  2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 9-13 wymagana jest zgoda/obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 14. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 15. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
  1.  ustalanie kierunków działania i rozwoju;
  2.  wybór i odwołanie Przedstawiciela;
  3. kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela;
  4. rozpatrywanie skarg na działalność Przedstawiciela;
  5. przyjmowanie i odwoływanie członków;
  6. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminowości i sposobu jej uiszczania;
  7. uchwalanie zmian regulaminu;
  8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  9. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  10. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
  11. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
  12. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
  13. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 16. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania Członków, wybierany każdorazowo w czasie zebrania spośród obecnych członków Stowarzyszenia. Zebranie Członków może wybrać ze swego grona protokolanta.
 17. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego uchwałą przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany uchwałą przez Zebranie Członków.
 18. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  3. zwoływanie Zebrania Członków
  4. działania, o których mowa w par. 13. ust. 1 pkt. 5.
 19. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
  5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 20. Środki na działalność Stowarzyszeniach pochodzą z:
  1. składek członkowskich;
  2. dotacji;
  3. darowizn;
  4. zbiórek publicznych;
  5. spadków, zapisów;
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 21. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 22. Działa, utwory i inne dokumenty zarejestrowane na nośnikach danych oraz stronie internetowej www.scholacantorum.eu będące wytworem działalności Stowarzyszenia stanowią własność oraz wartość niematerialną i prawną Stowarzyszenia.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.